پیدا

خدایا مرا پاک بپذیر.

درخواست حذف اطلاعات

اگر از گناه مطهری رجایی هست که بهشتی شوی اگر باهنر شهادت آشنایی مفتح درهای بهشت خواهی شد اگر با همت تقوا پیشه کنی صیاد دل ها می شوی.