پیدا

دلا یاران سه قسمند گر بدانی...

درخواست حذف اطلاعات

در این عمری که می دانی فقط چندی تو مهمانی به جان و دل ، تو عاشق باش رفیقان را مراقب باش مراقب باش تو به آنی دل موری نرنجانی که در آ تو میمانی و مشتی خاک که از آنی دلا یاران سه قسمند گر بدانی زبانی اند و نانی اند و جانی به نانی نان بده از در برانش محبت کن به یاران زبانی ولیکن یار جانی را نگه دار به پایش جان بده تا می توانی.