پیدا

تو ن کربلایی نشدند.

درخواست حذف اطلاعات

تو ن شک د...شاید هم ترسیدند...هر چه بود از کربلا جاماندند. توبه د...شدند تو ن... اما تو ن کربلایی نشدند... به ولی امر زمانت شک کنی؛از کربلا جا می مانی... یکی گفت هنوز تو این گرانی ها پای آرمان و انقلاب و ت هستی؟! گفتم در مکتب حسین ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم! صلی علی علیک یا اباعبدالله(3)