پیدا

فقط یک نگاه...

درخواست حذف اطلاعات

من می خواهم در آینده شهید بشوم …
معلم پرید وسط حرفش و گفت : ببین عزیزم موضوع انشا این بود که در آینده می خواهی چکاره بشین ، باید در مورد یه شغل یا کار توضیح می دادی !!! مثلا پدر خودت چه کاره است ؟
آقا اجازه … شهید …