پیدا

مرخصی

درخواست حذف اطلاعات

خدا نکند ی ولو از سر ناچاری و اضطرار دو مرتبه پشت سر هم مرخصی می رفت. مگر بچه ها ولش می د. وقتی پایش می رسد به گردان هر ی چیزی بارش می کرد.
مثلا از او سوال می د: «فلانی پیدات نیست کجایی؟»
دیگری به طعنه جواب می داد: «تو خط تهران - مشک کار می کنه» و گاهی هم می گفتند: «مرخصی آمدی جبهه؟»