پیدا

برای اربعین چه برنامه ای دارید؟!

درخواست حذف اطلاعات

این روزها بچه های حزب اللهی و بچه های مذهبی متدین فقط نباید به فکر این باشند که بروند اربعین پیاده روی کربلا،این روزها بچه ها وقتی به هم میرسند باید بگویند برنامه ی شما برای پیاده روی اربعین چیست. امروز با این حجم عظیم و بزرگ چند روزه از تمامی اقشار و مردم مختلف عرب و جهان ما باید با برنامه وارد این عظیم شویم. ارتباط بگیریم و فلسفه ی قیام حسین و و انقلاب را برای ملت هاباید گفت و اربعین بهترین فرصت است برای کار فرهنگی،ما باید با برنامه برویم به اربعین ؛باید دستمان پر باشد ان شاءالله. سال گذشته خیلی ناراحت بودم زیرا سال گذشته کار فرهنگی خاصی انجام نشد ولی سال قبلش خیلی زیبا و خیلی گسترده کار فرهنگی شده بود اگر کار فرهنگی دیدم خودجوش بود. ان شاءالله امسال موسسه ها و هئیت ها و دسته ها و هر کاروان بتواند کار فرهنگی عظیمی داشته باشد و مهم ترین آن بحث زبان باشد. کمیته و یا دبیرخانه ی پیاده روی اربعین هم باید در اعلام برنامه و کار فرهنگی و دادن ایده به زائرین همراه و کمک کند ان شاءالله. امروز ما باید در کنار جمله ی میری کربلا امسال ان شاءالله بگیم اگر میری برنامه ی فرهنگیت چیه؟؟؟!!! باید با دغدغه وارد عرصه و میدان شویم.ان شاءالله.