پیدا

13 مهر 1357 روزی که (ره) از عراق به پاریس هجرت .

درخواست حذف اطلاعات

علت هجرت به پاریس به جریاناتی که چند ماهی قبل از این تصمیم روی داد برمی گردد. با اوج گیری مبارزات مردم ایران، دو ت ایران و عراق در جلساتی متعدد که در بغداد تشکیل گردید، به این نتیجه رسید که فعالیت نه تنها برای ایران که برای عراق هم خطرناک شده است. توجه مردم عراق به و شور و احساسات زائرین ایرانی چیزی نبود که عراق بتواند به آسانی از کنار آن بگذرد و بدین جهت برادر عزیزمان آقای دعایی را خواستند تا خیلی روشن نظرات شورای انقلاب کشور عراق را به عرض برساند. آقای دعایی نظرات عراق را برای حضرت بیان داشت که خلاصه آن عبارت است از:
1. حضرت عالی چون گذشته می توانید در عراق به زندگی عادی خود ادامه دهید ولی از کارهای ای که باعث تیرگی روابط ما با ایران می گردد، خودداری نمایید.
2. در صورت ادامه کارهای باید عراق را ترک کنید. تصمیم معلوم بود. رو د به من و فرمودند گذرنامه من و خودت را بیاور و من چنین . آقای دعایی عازم بغداد شد، ولی از گذرنامه ها خبری نشد. چندی بعد سعدون شاکر رئیس سازمان امنیت عراق خدمت رسید و مطالبی در ارتباط با روابط ایران و عراق، اوضاع عراق و منطقه و گزارش هایی از این دست را به عرض رسانید. ولی در خاتمه چیزی بیشتر از پیغام قبلشان نداشت.