پیدا

مزدوران انگلیس...

درخواست حذف اطلاعات

خاطرات همفر ؛جاسوس انگلیسی در کشورهای ی هم برایم جذاب بود.. حجم کم کتاب اما بیان نکات دقیق و ریزی که خیلی برایم عجیب و قابل تامل بود... دقتی که دشمنان و این گروه ها دارن برای ورود به حریم افراد و شناسایی و برنامه هایی که ریخته می شود برای نفوذ؛جالب است وجه اشتراک در اکثر کتاب ها این سات که زن ها را وسیله و راه نفوذ قرار می دهند.بخصوص برای نزدیک شدن به مردان گاهی متن ها اذیت کننده است که در مطلب بعدی به آن می پردازم. نویسنده: هامفری
مترجم: موسسه ی ترجمه