پیدا

حیفا...

درخواست حذف اطلاعات

کتاب های جناب محمدرضا حدادپور جهرمی خیلی با ذائقه ی مطالعاتی بنده جفت و جور نیست. این سبک و سیاق کتاب را که تکرار در آن است و در باب مسائلی تکراری در هر کتاب مطرح می شود خیلی برایم جذاب نیست. رابطه ی را بیشتر از هر مسئله ای در این کتاب بسط داده و ریز شده است بیش از اینکه درباب مسائل اعتقادی و مسائل چالشی و نکته بینی بپردازد مدام درباره ی مسائلی صحبت میکند که اصلا با ذائقه ی بنده به شخص جفت و جور نیست کتاب حیفا ایشان را هم خواندم...اما تا مدت ها حجره پریای ایشان را در دست نگرفتم. راستش به جای پرداخت به اصل مطلب و مسائل اعتقادی و چالشی به مسائل سطحی و راه نفوذ می پردازد که ترجیح دادم که هر کتاب را بعد از مدتی مطالعه کنم زیر وضعیت روحی بنده رو به هم میرزه و با ذائقه ی مطالعاتی بنده جفت جور نیست... مثلا کتاب حیفا ایشان که درباره ی سه خواهر است که برای فعالیت میکنند و هر کدام در یک کشور ی فعالیت دارند برای خیلی خوش آیند نبود...حجره ی پریا ایشان را تا حدی دوست داشتم بیشتر سبک و سیاق رمان می نویسند...بهتر است که به سبک و سیاق رمان نوشته نشود.