پیدا

اجرای نرم سند2030 در شبکه ی نسیم ؛پویا و نهال...

درخواست حذف اطلاعات

جناب محمد سرشار فرزند محمد رضا سرشار مدیر شبکه پویا و نهال اخیرا در رو مه ی همشری 12 داد تعبییری داشتند از خود مراقبتی کودک ونوجوان ؛که باید دید منظور ایشان از این تعبییر چیست؟آیا این تعبییر یعنی همان اجرای سند 2030برایم خیلی جالب است. اینکه این قدر به فکر تربیت و خودمراقبتی ک ن هستند به فکر مثلا تغذیه روح و مثلا احکام بچه ها هستن؟! ایشان می فرمایند در رو مه ی 12 داد 97 که ما باید بحث خود مراقبتی ک ن و نوجوانان را در رسانه و بخصوص در شبکه های مرتبط با کودک و نوجوانان آموزش دهیم. اما سوالی در ذهن بنده به وجود آمده است دال بر اینکه این آموزش به چه صورتی قرار است در رسانه برای ک ن و نوجوانان پخش شود؟ جالب تر این است که بنده چند روز پیش در شبکه نسیم مشاهده که چندین بچه را سوال یک ماشین کرده بودند و یک خواننده برای ک ن می خواند و مثلا آنان هم شاد بودند... نه آن موسیقی در حد و قواره ی آن ک ن بود و نه آنان خواننده و بستر برای ک ن قابل فهم بود. امروز ما مشاهده میکنیم که موسیقی هایی برای ک ن و نوجوانان ما پخش می شود و آنان را در معرض این برنامه ها چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم قرار می دهد که باعث می شود کودک از همان کودکی وارد فضایی بشود که شاید برای اون خوشایند نباشد. امروز استاندارهای رفتاری و اخلاقی رسانه ی ما در حد ک ن و نوجوانان ما نیست. امروز پای ثابت موسیقی هایی است که بستر بلوغ زود رس را به وجود می آورد. بهتر است که برنامه ها متناسب با سن و فهم و روحیه ی ک ن و نوجوانان تنظیم شود. استفاده از تعبییر زیبای خود مراقبتی خوب است و البته زیبا و شکیل اما امیدواریم در جهت سند2030 نباشد. مثلا ما به این بچه ها در ع زیر بخوایم خود مراقبتی یاد بیدم!!!!!! من یک کلمه میگم چطور دلمون میاد که ذهن و روح لطیف یک کودک درگیر این مسائل کنیم؟! این آموزش باید به مادر بچه داد که بچه رو تنها جایی نفرسته یا اینکه این بچه رو تنها نذاره یا اینکه خانواده رو فدای شهرت و پول نکنه. این آموزش باید به پدر مادر ها داد نه ک ن و نوجوانان ؛امروز مهد های ما مختلط هستند در صورت آموزش این نوع رفتارها بچه ها چه اتفاقاتی برایشان خواهد افتاد.؟