پیدا

نمک گیر برنامه ی ماه عسل و احسان عالیخانی...

درخواست حذف اطلاعات

اخیرا در برنامه ی ماه عسل اتفاقات مختلفی می افتد. خب یکی از بحث های مهم ؛بحث میهمان برنامه است. یک بحث دیگر کمک های مالی برای ابعاد مختلف بخصوص بحث زندانی ها است. ظرفیت خوبی دارد این برنامه ی ماه عسل.. اما اخیرا تحلیلی داشتم دال بر اینکه نفوذ در صداو سیما و خاص برخی برنامه ها و شبکه ها و این را هم تحلیل که چرا شبکه ی 3 و امروز بعد از برنامه ی یاسمن اشکی در برنامه ی ماه عسل هنوز نمی توانند یک برنامه ی کارشناسی داشته باشند برای تبیین و تحلیل بیانات این خانم،جالب است که خود جناب عالیخانی می فرمایند که بهداشت این شخص را معرفی کرده است. یک سوال اگر بحثی و حدیثی نیست چرا هنوز یک برنامه ی کارشناسی برای تحلیل گذاشته نمیشه؟؟؟ اما سیاست دوم کمک های مالی است از جانب برخی سران دال بر دادن حقوق به زندانی ها از جانب برخی سران کشور...خب چرا باید مطرح بشه...چرا تا قبل برنامه ی یاسمن اشکی و این درگیری های ذهنی پرداخت نشده است.؟؟؟امروز بعد از زیر سوال رفتن مورد معرفی شده از جانب بهداشت همه به یاد دادن حقوق خودشان به برنامه ی ماه عسل هستند. جناب آقای عالیخانی شخصی احساسی و مومن و خیرخواه است و اگر ی کمک کند بسیار خوشحال خواهد شد و اعلام می کند اما این نوع پرداخت و این موقع جای بسی سوال است ...در کنار این سوال مسئله ای مطرح می شود که چرا هنوز یک بحث کارشناسی درباب آن وا ن در رسانه برگزار نشده آن هم مثلا با حضور کارشناسانی مثل پروفسور کرمی؟؟؟ بهتر است جناب عالیخانی اندکی چشم و گوش خود را باز کند.با این حقوق یک ماهه ای که دارند به برنامه کمک میکنند فقط بحث نمک گیر جناب عالیخانی هستند. جالب است همان شبی که قرار بود تحلیل و نشست خبری باشد ساعت22 و پخش هم نشد. روز بعد در برنامه ی ماه عسل جناب عالیخانی گفتند که جناب بهداشت و کارشناسان این وا ن را تایید کرده اند و در یک قسمت دیگر برنامه در همان روز شروع کرد لیست سران ت که حقوق خود را به زندانی ها پرداخت کرده اند. اگر این وا ن چیز خوبی است چشم اول ک نه ی جناب دخترانشان و همسرانشان و عروس هایشان بخصوص بهداشت استفاده کنند بعد چشم ما استفاده میکنیم .